Καταστατικό

Καταστατικό 2018-06-19T14:04:06+00:00

Σύσταση – ‘Εδρα
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται Ομοσπονδία των νόμιμα αναγνωρισμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείων (Αδελφοτήτων, Ενώσεων κλπ.) αποδήμων Αρκάδων τα οποία εδρεύουν στην Αθήνα, Πειραιά και ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός από την Αρκαδία, με την επωνυμία ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα την Αθήνα και γραφεία της, την ιδιόκτητη αίθουσα στην οδό Τζώρτζ αρ. 9.

Σκοποί
Άρθρο 2ο

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:
α) Η μελέτη των προβλημάτων της Αρκαδίας και η συμβολή στην επίλυση αυτών, προς επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των πόλεων και των χωριών της.
β) Η ανάπτυξη των δεσμών και η συνεργασία μεταξύ των Αρκαδικών Οργανώσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού και των απανταχού Αρκάδων.
γ) Η οργάνωση και πραγματοποίηση πνευματικών μορφωτικών, πολιτιστικοί και αναπτυξιακών εκδηλώσεων σεμιναρίων και Συνεδρίων.
δ) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας.
ε) Η συγκέντρωση, μελέτη, προβολή και αξιοποίηση του αρχαιολογικού, ιστορικού και λαογραφικού υλικού της Αρκαδίας και η συμβολή στην επιβίωση ανθρωπιστικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων.

Μέσα
Άρθρο 3ο

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών της Ομοσπονδίας επιδιώκεται:
α) Με τον συντονισμό των προσπαθειών των μετεχόντων σ’αυτήν Σωματείων και την συνεργασία των λοιπών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Αρκαδικών Οργανώσεων και των Παναρκαδικών Ομοσπονδιών Αμερικής, Καναδά και Αυστραλίας.
β) Με την καταβολή προσπαθειών για οργάνωση τοπικών κοινωφελών σωματείων των εγκατεστημένων στην Αθήνα, αλλού εντός της Ελληνικής Επικράτειας Αρκάδων.
γ) Με την ίδρυση της Ομοσπονδίας και Λέσχης των Αρκάδων της Αθήνας.
δ) Με την Οργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, εορτών, εκδρομών, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, φιλανθρωπικών αγορών, συγκρότηση χορευτικού ομίλου με παραδοσιακές φορεσιές μουσικών συγκροτημάτων και την διοργάνωση ή υποστήριξη πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων κυρίως Αρκάδων και ανθρώπων του πολιτισμού.
ε) Με την προκήρυξη υποτροφιών και βραβείων.
στ) Με την μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικοί και αναπτυξιακών προβλημάτων της Αρκαδίας και των αποδήμων Αρκάδων και την συμβολή της Π.Ο.Ε. στην επίλυση τους με τον καταρτισμό προγραμμάτων την σύγκληση ειδικών συνεδρίου και συγκρότηση επιτροπών.
ζ) Με την συνεργασία με τους ΟΤΑ και κοινή δραστηριότητα με τους πολιτιστικούς και μαζικούς φορείς του Νομού, με παραστάσεις και διαβήματα προς τους Κρατικούς φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, υπουργεία κ.ά.
Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΠΟΕ μπορεί να αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει επιδοτούμενα και μη προγράμματα και σεμινάρια από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΑΕΔ και λοιπούς φορείς, και να συνιστά ή συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα που προωθούν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.

Άρθρο 4ο

Η ΠΟΕ συνεργάζεται με όλες τις Παναρκαδικές Ομοσπονδίες και συμμετέχει σε κάθε άλλη ανώτερη οργάνωση τους. (Παγκόσμια Παναρκαδική Συνομοσπονδία). Η εκπροσώπηση και συμμετοχή της στα όργανα αυτά, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλη – όροι εγγραφής
Άρθρο 5ο

α) Βάση και θεμέλιο της Οργανωτικής δομής και συγκρότηση της Ομοσπονδίας παραμένουν τα αντίστοιχα Σωματεία (Αδελφότητες – Ενώσεις κ.λ.π.) των Αποδήμων Αρκάδων.
β) Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν όλα τα μη επαγγελματικά Σωματεία των Αποδήμων Αρκάδων (Ενώσεις κ.λ.π.) και οι ενώσεις των Σωματείων αυτών που έχουν έδρα σε οποιοδήποτε μέρος του Εσωτερικού πλην Αρκαδίας και έχουν όμοιους παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
γ) Από τους Αποδήμους της Αρκαδίας μπορεί να εγγραφεί μέλος της Ομοσπονδίας ένα μόνο Σωματείο το οποίο εκ των πραγμάτων και σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αντιπροσωπεύει όλους τους Αποδήμους του Δήμου τέως Κοινότητας ή Συνοικισμού.
δ) Για την εγγραφή κάθε Σωματείου ως μέλους της Ομοσπονδίας, απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, η οποία πρέπει να συνοδεύεται : 1) Από αντίγραφο του Καταστατικού, 2) Απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που να περιέχει την απόφαση του Σωματείου για την εγγραφή ως μέλους της Ομοσπονδίας. 3) Ονομαστική κατάσταση των μελών του Σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου με τις Διευθύνσεις κατοικίας των.
στ) Για την αποδοχή ή μη της αίτησης αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το οποίο γνωστοποιεί γραπτά την απόφαση του στο ενδιαφερόμενο Σωματείο.
Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης το ενδιαφερόμενο Σωματείο δικαιούται να επαναφέρει την αίτηση του αυτή στην πρώτη επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας η οποία αποφαίνεται οριστικά.

Μετά την έγκριση της αίτησης ακολουθούν η καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής και η εγγραφή του αιτούντος στην δύναμη της Ομοσπονδίας.

Όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας οφείλουν να την ενημερώσουν σχετικά με τις επερχόμενες μεταβολές στη δύναμη και στις διοικήσεις των.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη φυσικά πρόσωπα, επίτιμοι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι κ.ά. ή με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης άτομα που προσέφεραν ή προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες στην Π.Ο.Ε.

Δικαιώματα & υποχρεώσεις
Άρθρο 6ο

α) Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Ειδικότερα κάθε σωματείο μέλος καταβάλλει για δικαίωμα εγγραφής δρχ. 10.000 και ετήσια συνδρομή δρχ. 20.000 για τα έχοντα μέχρι 100 μέλη, δρχ. 30.000 για τα έχοντα από 101 – 200 μέλη, δρχ. 40.000 για τα έχοντα από 201 – 300 μέλη και δρχ. 50.000 για τα έχοντα πλέον των 300 μελών.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί με απόφαση του να αναπροσαρμόζει τα παραπάνω ποσά εγγραφής και συνδρομής κατά την κρίση του, να καθορίζει έκτακτες εισφορές που να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες της Ομοσπονδίας και για την περίπτωση αυτή, οι οποίες θα είναι υποχρεωτικές για τα μέλη της και να καθορίζει ειδική ετήσια εισφορά των μελών του για την αντιμετώπιση των εξόδων του δημοσιογραφικού του οργάνου.
γ) Κάθε μέλος το οποίο καθυστερεί την ετήσια συνδρομή ή τις αποφασισμένες από την Γενική Συνέλευση έκτακτες εισφορές δεν μπορεί να παίρνει μέρος στις Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.
δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίζει την διαγραφή μέλους, το οποίο καθυστερεί την συνδρομή του δύο (2) ετών. Αν όμως το μέλος που διαγράφει καταβάλει όλες τις καθυστερούμενες εισφορές έστω και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας η διαγραφή λογίζεται ως μη γενομένη και τούτο αποκτά αυτοδίκαια όλα τα δικαιώματά του από της καταβολής.
ε) Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας μπορεί να αποχωρεί από αυτήν μετά από αίτηση του προς το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να την κάνει δεκτή.

Άρθρο 7ο

α) Τα μέλη της Ομοσπονδίας και του Δ.Σ. αυτής υποπίπτοντας σε πειθαρχικά παραπτώματα έναντι αυτής, υπόκεινται σε πειθαρχικές, κυρώσεις. Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται. Η αντίθεση του μέλους προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας, οι σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις του Καταστατικού, οι αταξίες στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων, η παρεμβολή προσκομμάτων στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. η εκτροπή του Σωματείου από τους σκοπούς του, η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις των Νόμων περί Σωματείων, ως και πάσα εν γένει διαγωγή του μέλους βλαπτική των συμφερόντων του κύρους και των παραδόσεων της Ομοσπονδίας.
β) Οι πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται: α) Η έγγραφη παρατήρηση, β) Πρόστιμο μέχρι 100.000 (εκατό χιλιάδων) δρχ. γ) Η πρόσκαιρος μέχρι (3) τριών μηνών αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Συνελεύσεως. Και δ) Η αποβολή και διαγραφή εκ του μητρώου της Ομοσπονδίας. Οι πιο πάνω κυρώσεις επιβάλλονται με εξαίρεση την τελευταία, ανεκκλήτως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το διαγραφέν μέλος δικαιούται με προσφυγή στην πρώτη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4 των παρευρισκομένου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της περιπτώσεως Δ του παρόντος. Μέχρι την απόφαση της Γ.Σ. αναστέλλεται η συμμετοχή του υπό διαγραφή μέλους στα συλλογικά όργανα της ΠΟΕ.
γ) Για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεις και την επιβολή πειθαρχικής κυρώσεως, αρμόδιο είναι το Δ.Σ., της Ομοσπονδίας, αποφασίζει σε ειδική συνεδρίαση, δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών αυτού. Το πειθαρχικώς διωκόμενο μέλος πρέπει να καλείται εγγράφως, υπό του Δ.Σ. σε απολογία, εντός τασσομένης ειδικής προθεσμίας. Εάν το μέλος τούτο αρνηθεί απολογία, το Δ.Σ. αποφαίνεται και άνευ αυτής.
δ) Ανεξαρτήτως της συνδρομής πειθαρχικού παραπτώματος, Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας με εισήγηση του Δ.Σ. δύνανται να αποφασίσει την διαγραφή μέλους μετ’ ακρόαση τούτου, εάν συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος. Κατά πάσα περίπτωση αποβολής, το αποβληθέν μέλος, εντός δύο μηνών αφ’ης εγνωστοποιήθη εις αυτό η περί αποβολής απόφαση, δικαιούται σε προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εάν η αποβολή εγένετο εναντίον των ορίων του Καταστατικού ή εάν δεν συντρέχουν προς τούτο σπουδαίοι λόγοι.

Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
Άρθρο 8ο

α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.
β) Οι ετήσιες εισφορές των μελών.
γ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών.
δ) Τα έσοδα από την περιουσία της Ομοσπονδίας, από Χοροεσπερίδες, εκδρομές, εκδηλώσεις, κλπ.
ε) Δωρεές και κληροδοτήματα.
στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο το οποίο μπορεί να επιτύχει η διοίκηση της Ομοσπονδίας.
ζ) Κληρονομιές, κληροδοσίες, και δωρεές από τρίτους γίνονται δεκτές με απόφαση του Δ.Σ. και πάντοτε με την ωφέλεια της απογραφής.
η) Η κτήση κινητού ή ακίνητου με αντάλλαγμα από την Ομοσπονδία αξίας πάνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) γίνεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. μπορεί κατά ρητή εξουσιοδότηση του παρόντος να αναπροσαρμόζεται κατά την κρίση του το ανώτερο ποσόν χωρίς να θεωρείται ως τροποποίηση του Καταστατικού.

Όργανα – Διοίκηση της Ομοσπονδίας
Άρθρο 9ο

Όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι: 1 ) Η Γενική Συνέλευση των μελών. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο. 3 ) Το Προεδρείο. 4) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Γενικές Συνελεύσεις
Άρθρο 10ο

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει στα πλαίσια του νόμου και του παρόντος Καταστατικού για κάθε θέμα που αφορά τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα εγκρίνει τον απολογισμό, τη δράση, την οικονομική διαχείριση, τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση ελέγχου και τις προτάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
β) Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, τροποποιεί ή ακυρώνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Προεδρείου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εφόσον πρόκειται για θέματα που δεν ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ανωτέρω.
γ) Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η αίτηση των 2/10 των ταμειακώς εντάξει μελών της Ομοσπονδίας στην οποία πρέπει να αναγράφεται το θέμα για το οποίο ζητείται η έκτακτη σύγκλιση. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος το« Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός δύο μηνών από την αίτησης.
δ) Στις Γενικές Συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά υπογράφονται από το Προεδρείο της Συνέλευσης.
ε) Η αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 11ο

α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. κατόπιν εγγραφής πρόσκλησης προς τα μέλη.
β) Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση είναι έγγραφη και περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία, το τόπο, την ημερομηνία και την ώρα που θα συνέλθει καθώς και τα θέματα για τα οποία συγκαλείται (ημερήσια διάταξη).
γ) Στην παραπάνω σύγκληση θα ορίζεται για την περίπτωση που δεν είναι απαρτία η νέα Σύγκληση ο τόπος και χρόνος αυτής.
δ) Σ» όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, μπορεί να καλείται και να παρακολουθεί τις εργασίες των ο τύπος και γενικά τα μαζικά μέσα ενημέρωσης.

Άρθρο 12ο

α) Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από αντιπροσώπους των Σωματείων ως εξής:
β) Κάθε Σωματείο με δύναμη μέχρι 100 μέλη εκπροσωπείται από δύο αντιπροσώπους.
γ) Κάθε Σωματείο με δύναμη μέχρι 200 μέλη εκπροσωπείται από 3 αντιπροσώπους.
δ) Κάθε Σωματείο μέχρι 300 μέλη εκπροσωπείται με 4 Αντιπροσώπους και τέλος κάθε Σωματείο με μέλη πάνω από 300 εκπροσωπείται από 5 αντιπροσώπου
ε) Οι αντιπρόσωποι των μελών της ΠΟΕ ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τις Γενικές Συνελεύσεις τους και τούτο αποδεικνύεται από έγγραφο δήλωση το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία αν συμμετέχουν σε αυτή τα 2/5 συν 1 ταμειακώς εντάξει μελών της Ομοσπονδίας οι δε αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων, πλην όπου στο παρόν Καταστατικό ορίζεται άλλως. Η εκπροσώπηση του Συλλόγου είναι έγκυρη ακόμη και με (1) ένα αντιπρόσωπο.
Αν στη πρώτη Σύνοδο δεν γίνει απαρτία ακολουθεί δεύτερη σε 15 μέρες οπότε υπάρχει απαρτία όσοι και αν παρευρίσκονται, εκτός των περιπτώσεων της τροποποίησης καταστατικού, διάλυσης ομοσπονδίας ή μεταβολής του σκοπού της, όποτε ισχύει η αυξημένη απαρτία του παρόντος καταστατικού ή του νόμου.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διευθύνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Η αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο εκλεγόμενο με ανάταση του χεριού από μέλη της Συνέλευσης, τα μέλη του οποίου δεν ήταν μέλη της απερχόμενης διοίκησης και δεν είναι υποψήφιοι στα υπό εκλογή όργανα.
η) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών, βάζει τα θέματα σε ψηφοφορία, δίνει και παίρνει οποιοδήποτε νόμιμο μέτρο για να συμπληρώσει η Γενική Συνέλευση το έργο της.

Άρθρο 13ο

α) Στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις το Δ.Σ. προβαίνει σε έκθεση της δράσης ίου και οικονομικό απολογισμό του παρελθόντος έτους, εκθέτει τον προγραμματισμό και υποβάλει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, κάνει ειδικές εισηγήσεις σε ζητήματα τα οποία απασχολούν την Ομοσπονδία και αναφέρεται στον προγραμματισμό της δράσης ή πάνω σε γενικότερα της Ομοσπονδίας και της Αρκαδίας στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού.
β) Οι αντιπρόσωποι παίρνουν το λόγο από τον Πρόεδρο με την σειρά που τον ζήτησαν αναφερόμενοι στα θέματα της ημερησίας διάταξης.
γ) Θέμα μη περιλαμβανόμενο στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται, εκτός εάν υπάρχει ομόφωνη απόφαση των μελών της Γ.Σ.
δ) Η προβλεπόμενη από το άρθρο 24 του παρόντος έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής διαβάζεται στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις μετά την λογοδοσία του Δ.Σ.
ε) Μετά την ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας της Ομοσπονδίας δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις που τυχόν θα χρειαστεί να δοθούν.
στ) Η Γενική Συνέλευση τερματίζεται με τη λήψη αποφάσεων πάνω στα συζητηθέντα θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 14ο

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι 33μελές και εκλέγεται ανά τριετία, απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σωματείων Μελών ήτοι: Κάθε μία από τις επαρχίες Μαντινείας, Κυνουρίας, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης, εκλέγει από (8) οκτώ Συμβούλους. Ο 33ος Σύμβουλος προέρχεται από την επαρχία της Μαντινείας που στη δύναμη της περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που προέρχονται από Συλλόγους που απευθύνονται σε ευρύτερους γεωγραφικούς χώρους.
β) Οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά επαρχία.
γ) Την εκλογή διενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή εκλεγόμενη από την Γενική Συνέλευση με ανάταση του χεριού καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο πρώτος εκλεγόμενος.
δ) Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν εκλέγονται οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
ε) Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται στην Γραμματεία της Ομοσπονδίας οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες από την σύγκληση της αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης.
στ) Το ψηφοδέλτιο με ευθύνη της Γραμματείας της Ομοσπονδίας εκδίδεται σε επαρκή αριθμό αντιτύπων ώστε να ανταποκρίνονται κάθε φορά για τις ανάγκες της εκλογής.
η) Η εκλογή διενεργείται με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που συντάσσονται κάθε φορά για τις ανάγκες της εκλογικής διαδικασίας.
θ) Στην ψηφοφορία η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την νομιμοποίηση των ψηφοφόρων και τηρεί κατάλογο των ψηφισάντων κατά επαρχία.
ι) Οι εκλόγιμοι πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία και να μην έχουν στερηθεί κατά χρόνο εκλογής των πολιτικών των δικαιωμάτων.
ια) Κάθε αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να εκφράζει την προτίμηση του θέτοντας μέχρι έξι (6) σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους κάθε επαρχίας για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι ένα (1) σταυρό προτίμησης για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
ιβ) Σε περίπτωση που βρεθούν ψηφοδέλτια να έχουν περισσότερους από έξι (6) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. τότε δεν θα προσμετρούνται οι σταυροί υπέρ των υποψηφίων της επαρχίας εκείνης που ετέθησαν.
ιγ) Με την λήξη της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής την κηρύσσει περαιωμένες και ακολουθεί η διαλογή κατά την οποία τηρούνται πίνακες διαλογής κατά επαρχία.
ιδ) Ανακηρύσσονται επιτυχόντες σύμβουλοι από κάθε επαρχία οι οκτώ πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης οι δε υπόλοιποι δύο επιλαχόντες με την σειρά του αριθμού των σταυρών προτίμησης τους.
ιε) 33ος Σύμβουλος της Ομοσπονδίας ανακηρύσσεται πρώτος επιλαχών της επαρχίας Μαντινείας.
ιστ) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων της ίδιας επαρχίας γίνεται κλήρωση.
ιζ) Εκ του αυτού Σωματείου εκλέγεται ένας μόνο Σύμβουλος, επί πλειόνων υποψηφίων ο πρώτος ανακηρύσσεται επιτυχών.
ιη) Για την εκλογή, τη διαλογή και την ανακήρυξη των επιτυχόντων συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 15ο

α) Μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα με πρόκληση του πλειοψηφίσαντος και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και χωριστά για κάθε αξίωμα τον Πρόεδρο τρεις (3) Αντιπρόεδρους υποχρεωτικώς έναν από κάθε επαρχία και όχι εκείνη από την οποία προέρχεται ο Πρόεδρος, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο, 3 αναπληρωτές του Γενικού Γραμματέα έναν επαρχία και όχι εκείνης από την οποία προέρχεται ο Γενικός Γραμματέας, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
β) Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει ή απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο τη θέση του παίρνει αμέσως μετά από αυτόν καλούμενος επιλαχών από την ίδια επαρχία.
γ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 17 μέλη οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το αυτό ισχύει και για την συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.
δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ομοσπονδία και αποφασίζει πάνω σε κάθε θέμα στα πλαίσια του παρόντος και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.
ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα έκτακτα δε όταν κληθεί από τον Πρόεδρο.
στ) Οι Συνεδριάσεις είναι δημόσιες εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει το αντίθετο αιτιολογημένα.
ζ) Τα μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 3 τακτικές συνεδριάσεις αντικαθίστανται με απόφαση του Δ.Σ.
η) Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. συντάσσονται πρακτικά τα οποία στην επομένη συνεδρίαση εγκρίνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
θ) Τα μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να παρέχουν επ’ αμοιβή εξαρτημένη εργασία/η ya συνάπτουν με αυτή συμβάσεις, συνεπαγόμενος την για την επίτευξη κέρδους για την ανάληψη έργου προμήθειας ή παροχής από αυτή.

Άρθρο 16ο

Αν η ετήσια Γενική Συνέλευση αποδώσει μομφή κατά του Δ.Σ. ή αν δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο ετήσιος απολογισμός του Δ.Σ. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλει στη Γενική Συνέλευση την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκαλείται μέσα σε δίμηνη προθεσμία νέα αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση για ανάδειξη νέου Δ.Σ. Το παραιτηθέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη νέα Γενική Συνέλευση και ασκεί τα καθήκοντα του για τις τρέχουσες υποθέσεις της Ομοσπονδίας μέχρι την ανακήρυξη του νέου Δ.Σ. Κατά το παραπάνω μεταβατικό στάδιο το παραιτηθέν Δ.Σ. δεν δικαιούται να εγγράψει νέα μέλη της Ομοσπονδίας.

Προεδρείο
Άρθρο 17ο

α) Το Προεδρείο είναι 11 μελές συλλογικό όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους 3 Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και τους 3 αναπληρωτές Γενικού Γραμματέα και τον Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
β) Το Προεδρείο επεξεργάζεται τα βασικά θέματα τα οποία εισηγείται στο Δ.Σ. Εποπτεύει τη λειτουργία των γραφείων, του περιοδικού, της εφημερίδος, της αίθουσας, υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και αποφασίζει πάνω σε επείγοντα τρέχοντα θέματα της Ομοσπονδίας στα πλαίσια των αποφάσεων και των κατευθύνσεων του Δ.Σ.
γ) Το Προεδρείο συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή από πέντε μέλη. Έχει απαρτία όταν παρίστανται τα έξι μέλη του.

Ο Πρόεδρος
Άρθρο 18ο

α) Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της και αναφορές μπροστά σε κάθε αρχή και φυσικό ή νόμιμο πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και μπροστά σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στα Δικαστήρια, Δημόσιες Αρχές και λοιπά, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., γνωστοποιεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, δίνει το λόγο στα μέλη του Οργάνου, αφαιρεί τον λόγο όταν πρέπει να αφαιρέσει (σε παρεκτροπές, Δευτερολογίες κλπ., βάζει τα θέματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή στο όνομα της Ομοσπονδίας για τις Πιστώσεις και Συναλλαγές που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. Εποπτεύει τις εισπράξεις και πληρωμές σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, εκτελεί αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. Αποδέχεται κληρονομικές, κληροδοτήματα και δωρεές υπό όρους. Έχει την ανώτατη εποπτεία της Ομοσπονδίας, ενεργεί κάθε τι που επιβάλει το συμφέρον της, ελέγχει το ταμείο και φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή του Καταστατικού, των αποφάσεων του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των σκοπούν της Ομοσπονδίας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
β) Οι Αντιπρόεδροι εκτελούν όσα καθήκοντα και αρμοδιότητες αναθέτει σε αυτούς ο Πρόεδρος.
γ) Ο Κάθε Αντιπρόεδρος μαζί με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ‘χίαςχ-του, παρακολουθεί και εισηγείται στο Προεδρείο και το Δ.Σ. τα θέματα που ρλούν την επαρχία.

Ο Γενικός Γραμματέας
Άρθρο 19ο

α) Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη της τήρησης του Αρχείου του Μητρώου των μελών, των βιβλίου πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεως του Δ.Σ. και του Προεδρείου, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της Ομοσπονδίας. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των γραφείων και την τήρηση της αλληλογραφίας. Βοηθάει τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
β) Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται αναπληρώνουν οι αναπληρωματικοί Γενικοί Γραμματείς της σειράς των οριζομένων υπό του Προέδρου ανά τρίμηνο.

Ο Ταμίας
Άρθρο 20ο

α) Έχει την ευθύνη της τήρησης του Ταμείου της Ομοσπονδίας και των λοιπών λογιστικών βιβλίων, κάνει τις εισπράξεις και πληρωμές με βάση διπλότυπες αποδείξεις σφραγισμένες και υπογραφόμενες από αυτόν. Οι πληρωμές των δαπανών γίνονται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. σε έκτακτες περιπτώσεις οι πληρωμές γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Πρόεδροι). Κάθε πληρωμή πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά.
β) Ο Ταμίας υποβάλλει κατά τρίμηνο στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση του Ταμείου και δίνει κάθε εξήγηση για την πορεία των Οικονομικών της Ομοσπονδίας Στο τέλος της διαχειριστικής θητείας υποβάλλει στο Δ.Σ. τον απολογισμό της ληξάσης χρήσης και σχέδιο προϋπολογισμού της προσεχούς χρήσης, το δε Δ.Σ. κάνει τελική επεξεργασία τους για να τους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
γ) Ο Ταμίας καταθέτει σε λογαριασμό σε αναγνωρισμένη Τράπεζα τα μετρητά της Ομοσπονδίας εκτός εάν αποφασίσει άλλως το Δ.Σ. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά χέρια του για τρέχουσες πληρωμές μετρητά της Ομοσπονδίας μέχρι ποσού που εγκρίνει το εκάστοτε Προεδρείο.
δ) Ο Ταμίας ενεργεί αναλήψεις χρημάτων κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ.
ε) Το Ταμία όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ.

Έφορος – Ειδικός Σύμβουλος Τύπου & Δημοσίων
Άρθρο 21ο

Ο Έφορος εποπτεύει και επιμελείται της λειτουργίας της Αρκαδικής Στέγης της Συγκλήσεως των Γενικών Συνελεύσεων και Εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας βοηθούν τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και τους εξουσιοδοτημένους κάθε φορά συμβούλους φροντίζει για την προπαρασκευή, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας, διαλέξεις, γιορτές, χοροεσπερίδες κλπ. Διατηρεί επαφές με τους φορείς των πολιτιστικών εκδηλώσεων (πνευματικούς ανθρώπου, καλλιτέχνες, συγκροτήματα, ομίλους κλπ. και ενημερώνει το Δ.Σ. για τα πολιτιστικά προβλήματα της Αρκαδίας και των Αποδήμων Αρκάδων.

Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχει την ευθύνη της έκδοσης και κυκλοφορίας των εντύπων της Ομοσπονδίας. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας στον τύπο, το ραδιόφωνο την τηλεόραση . Ενημερώνει το προεδρείο για δημοσιεύματα σχετικά με την O.E. στα Μ.Μ.Ε. και επιμελείται των δημοσιεύματος και ανακοινώσεων στα Μ.Μ.Ε. με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου. Μεριμνά καλλιεργεί τρόπους για την καλή εικόνα της Π.Ο.Ε. και για την καλή σχέση των Συμβούλων. Κρατεί επαφή και συνεργασία με τον Αθηναϊκό και Αρκαδικό Τύπο και Μ.Μ.Ε. εν γένει..

Σύμβουλοι
Άρθρο 22ο

Οι Σύμβουλοι ασκούν όλα τα δικαιώματα και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στη λήψη αποφάσεων αυτού. Συμμετέχουν στις επιτροπές που συγκροτεί το Δ.Σ. για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας.

Ενημερώνουμε πάνω σε όλα τα προβλήματα της Ομοσπονδίας και εκτελούν τα καθήκοντα τα οποία τους αναθέτει ο Πρόεδρος και το Δ.Σ.

Άρθρο 23ο

Εφ» όσον μέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Δ.Σ. εκλεγεί στο αξίωμα του βουλευτή, Νομάρχη και Δημάρχου, εκπίπτει αυτομάτως της ιδιότητος του μέλους του Δ.Σ.

Εξελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 24ο

α) Κάθε φορά που διεξάγονται αρχαιρεσίες εκλέγεται και 4μελής επιτροπή (ένας από κάθε επαρχία). Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο της.
β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της ή όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τα μέλη και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.
γ) Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της Οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ της Ομοσπονδίας.
δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τον παραπάνω έλεγχο την οποία υποβάλλει σε αντίγραφο στο Δ.Σ. πέντε μέρες πριν από την σύγκληση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης και την οποία διαβάζει στην Γενική Συνέλευση.

Παναρκαδικό Συνέδριο
Άρθρο 25ο

α) Το Δ.Σ. μπορεί όταν το κρίνει σκόπιμο να διοργανώνει Παναρκαδικά Συνέδρια στην Τρίπολη ή την Αθήνα για την αντιμετώπιση γενικών ή εξαιρετικών προβλημάτων της Αρκαδίας και των αποδήμων Αρκάδων.
β) Τα θέματα των συνεδρίων αυτών, οι εισηγήσεις και η όλη οργάνωση του συνεδρίου ανάγονται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. το οποίο συγκροτεί Οργανωτική επιτροπή για κάθε συνέδριο από Αρκάδες ή φίλους της Αρκαδίας οι οποίοι μπορούν με τις γνώσεις του και την πείρα τους να συμβάλλουν αποφασιστικά στην καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του.
γ) Τα πορίσματα (στόχοι συμπεράσματα και διεκδικήσεις) των συνεδρίων θα τίθενται υπόψη της κυβέρνησης, της πολιτικής ηγεσίας των πολιτικών και άλλων αρμοδίων κρατικών αρχών και οργανισμών για την υλοποίηση Ομοσπονδία προς αυτή την κατεύθυνση προβαίνει σε όλα τα κατάλληλα διαβήματα και ενέργειες και παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 26°

Στην Ομοσπονδία τηρούνται τα παρακάτω βιβλία και στοιχεία:
1 ) Μητρώο των μελών – Σωματείων.
2) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.
3) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
4) Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
5) Βιβλίο Πρακτικών Προεδρείου.
6) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
7) Χρηματικά εντάλματα πληρωμών.
8) Διπλότυποι αποδείξεις εισπράξεων.
9) Βιβλίο Δωρητών.
10) Βιβλίο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής και 11)Βιβλίο Περιουσίας και υλικού της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 27ο

α) Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις «ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΝΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1955» και έμβλημα αρχαίο Αρκαδικό νόμισμα,
β) Η Ομοσπονδία έχει λάβαρο με το ίδιο περιεχόμενο της σφραγίδας.

Άρθρο 28ο

Ως ημέρα εορτής της Ομοσπονδίας ορίζεται η πρώτη Κυριακή μετά την 10η Απριλίου επέτειος του μαρτυρίου Γρηγορίου του Ε.

Άρθρο 29ο

Η Ομοσπονδία διοργανώνει κάθε διετία επιμνημόσυνη εκδήλωση (θρησκευτική φιλολογική) για Αρκάδες εθνικούς ευεργέτες ή άλλους Αρκάδες που διακρίθηκαν για την προσφορά τους προς την Αρκαδία και την Πατρίδα.

Άρθρο 30ο

Η Ομοσπονδία διαλύεται ή προβαίνει στην τροποποίηση του καταστατικού της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της με απαρτία των (2/3) δύο τρίτων των μελών της και πλειοψηφία των (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων.

Αν διαλυθεί η Ομοσπονδία για οποιοδήποτε λόγο η περιουσία της ποτέ δεν διανέμεται μεταξύ των μελό) ν αλλά με απόφαση της διαλυτικής συνέλευσης διατίθεται για κοινωφελή σκοπό στην Αρκαδία.

Άρθρο 31ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με το νόμο από το Δ.Σ. ή τη Γενική Συνέλευση κατά περίπτωση.

Άρθρο 32ο

1. Το παρόν καταστατικό της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος αποτελεί τροποποίηση του μέχρι σήμερα ισχύοντος (όπως αυτό έχει εγκριθεί με τις υπ»αριθ. 5376/56, 4323/63, 972/72, 814/1977, αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών) αποφασισθείσα από την Καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών της, που συνήλθε ειδικά προς τούτου στην Αθήνα την 22/10/2000.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της εγκρίσεως του από το Πρωτοδικείο Αθηνών και της καταχωρήσεως του εκ παρ’ αυτών τηρούμενο βιβλίο Ανεγνωρισμένων Σωματείων.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ Ο Γραμματέας
Πέτρος Μουρούτσος Άγγελος Θεοδωρόπουλος